1
2
3
4
5
6
7
8

Projekty unijne

 

Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej


Gminy Sterdyń

 

 W ramach projektu zakupiono następujące składniki turystyczne:

- Wieże kwiatowe – 4 szt.;

- Choinka świąteczna – 1 szt.;

- Oświetlenie świąteczne - 24 szt. z przeznaczeniem do montażu na słupy uliczne w miejscowości Sterdyń i 4 szt. na zamontowania na słupy parkowe znajdujące się na skwerach w Sterdyni;

- Figury zwierząt o rzeczywistych wielkościach zamontowane na terenie przy Zespole Szkół w Sterdyni z zamieszczonymi obok tabliczkami zawierającymi opis gatunku – 10 szt.;

-Figury ptaków o rzeczywistych wielkościach z zamieszczonymi obok tabliczkami zawierającymi opis gatunku ustawione na terenie przy zbiorniku wodnym w Sterdyuni – 20 szt.;

- Tablice o tematyce historycznej – 6 szt. zostało zamontowanych wzdłuż ul. Lipowej w Sterdyni i dot. historii: Sterdyni, szkoły, parafii, straży pożarnej, spółdzielczości i zabytków. Dwie tablice zostały zamontowane w Łazowie i Paulinowie i opisują zabytki tam znajdujące się ( łączna liczba tablic 8 szt.).;

- Tablice o tematyce przyrodniczej ustawione zostały w Kamieńczyku, Białobrzegach, Kiełpińcu, Dzięciołach Bliższych, Dzięciołach Dalszych, Lebiedziach, Paderewku i Seroczynie Kolonia ( łącznie 8 szt.);

- Elementy siłowni zewnętrznej - 6 kompletów (biegacz–orbitrek, drabinkę i podciąg do nóg,     wyciskanie siedząc i wyciąg górny, prostownik pleców, wahadło i twister, wioślarz). Urządzenia wyposażone w tabliczki z instrukcją obsługi; 

- Folder turystyczny – 500 egz.         

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Sterdyni, który podczas zorganizowanego festynu w Białobrzegach w dniu 16 sierpnia 2014 r. zapoznał wszystkich zgromadzonych z ofertą turystyczną gminy Sterdyń. Informacje przekazane dotyczyły obecnej bazy turystycznej gminy oraz powstałej w ramach realizacji projektu. Partnerem w projekcie było również Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, które uczestniczyło w opracowaniu materiałów do wydania folderu turystycznego o gminie Sterdyń.

Całkowita wartość projektu to kwota 225.526,41 zł., z tego 85 % kosztów kwalifikowalnych, czyli kwota 190.588,38 została pozyskana ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VI RPO WM 2007 – 2013, działania 6.2 Turystyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________

              

          „Poprawa funkcjonowania systemu segregacji odpadów

na terenie gminy Sterdyń poprzez edukację społeczeństwa

w tym zakresie oraz zakup kontenerów do segregacji odpadów”

 

W ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu segregacji odpadów na terenie gminy Sterdyń poprzez edukację społeczeństwa w tym zakresie oraz zakup kontenerów do segregacji odpadów” zakupiono 3 300 sztuk kontenerów do segregacji odpadów trzech frakcji: papieru, plastiku i szkła o pojemności 240 litrów, 300 sztuk kompostowników o pojemności 1200 litrów oraz 3 sztuki kontenerów KP-7. W ramach projektu przeprowadzono również edukację ekologiczną obejmującą wszystkich mieszkańców gminy. Całkowita wartość projektu to 443 687,59 zł w tym dofinansowanie 374 584,45 zł.

            Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet II. – „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”
Działanie 2.2 – „Rozwój e-usług”
Beneficjent (Lider): Powiat Sokołowski
ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski

Partnerzy projektu: Gmina Sabnie, Gmina Bielany, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Sterdyń, Gmina Repki, Gmina Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki.

Całkowita wartość projektu: 6 596 004,02 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne: 6 276 607,62 PLN.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 335 116,47 PLN.

Okres realizacji projektu: od dnia 18.08.2008 r. do dnia 31.08.2012 r.

Opis projektu:
W wyniku zrealizowania przedmiotowego projektuw Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim oraz w Urzędach Gmin: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, Repki, Korczew (Gmina w Powiecie Siedleckim) oraz w ich Jednostkach Podległych uruchomiono elektroniczny obieg dokumentów (elektroniczne usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców). W ramach projektu została wdrożona Platforma Teleinformatyczna e-Urząd (PTeU) dla 33 podmiotów, umożliwiająca świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną na poziomie transakcji (bez konieczności osobistego stawiennictwa klienta w urzędzie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Najważniejsze elementy PTeU:

 • Portal e-Usług Publicznych
 • System Elektronicznego Obiegu Dokumentów
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Aplikacje do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi
 • System bezpieczeństwa zabezpieczający dostęp do informacji przetwarzanych
  w ramach PTeU oraz ich bezpieczną wymianę między elementami systemu.

Przewodnik po cyfrowym urzędzie

 

PROJEKT EDUKACYJNY  - „MOJA PPRZYSZŁOŚĆ”

 

Gmina Sterdyń w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt systemowy pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. w Zespole Szkół  w Sterdyni -  Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców będących uczennicami i uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe.

Celami szczegółowymi projektu jest:

 1. objęcie uczennic i uczniów wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
 2. rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych i gimnazjalnych biorących udział w projekcie,
 3. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży,
 4. wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dziewcząt
  i chłopców,
 5. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

Projekt obejmuje:

- prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podzielonych na następujące bloki 
    tematyczne: zajęcia z nauki języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno-
    przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

-  zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć jak laptop, rzutnik, odtwarzacz DVD/CD

-  zakup materiałów edukacyjnych (słowniki angielsko – polskie, kalkulatory, gry edukacyjne
   i inne pomoce dydaktyczne)

- wycieczkę do Fabryki krówek w Milanówku oraz Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie

 

Zajęcia realizowane są przez wyłonioną w  szkole grupę projektową liczącą  32 uczniów
(16 Szkoła Podstawowa i 16 Gimnazjum). Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x