1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2017-02-27

"PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LEBIEDZIACH"

 

 

 

http://sterdyn.bip.net.pl/

Ogłoszenie nr 32896 - 2017 z dnia 2017-02-27 r.

Sterdyń-Osada: Zadanie pn.: „PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LEBIEDZIACH”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:-

Informacje dodatkowe:-

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sterdyń, krajowy numer identyfikacyjny 71158208400000, ul. ul. T. Kościuszki  6, 08320   Sterdyń-Osada, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-25 7870004, e-mail ug_sterdyn@pro.onet.pl, faks 0-25 7870004.

Adres strony internetowej (URL): http://sterdyn.bip.net.pl/, www.sterdyn.com.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

http://sterdyn.bip.net.pl/

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Urzęd Gminy Sterdyń, 08-320 Sterdyń, ul. Tadeusza Kościuszki 6, pokój nr 1(sekretariat),

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie pn.: „PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LEBIEDZIACH”.

Numer referencyjny: I.271.3.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie stacji uzdatniania wody w Lebiedziach, w ramach zadania w budżecie pn.: „PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LEBIEDZIACH”. Przebudowa stacji wodociągowej będzie realizowana na działkach 828/3, 828/5, 1036/3, grunty obrębu 142909_2.0011 Lebiedzie. 2. Zakres robót budowlanych w ramach zadania pn.: „PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LEBIEDZIACH” obejmuje: 1)Branża budowlana - termomodernizacja budynku SUW - wykonanie bramy do hali technologicznej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - remont sanitariatów - wymiana instalacji wod.-kan. i c.w. - ułożenie glazury i terakoty w hali technologicznej - odnowienie ścian i sufitów w całym budynku - wymiana ogrodzenia - zagospodarowanie terenu SUW - utwardzenie podjazdów i chodników 2) Branża sanitarna - wymiana rurociągów międzyobiektowych - wymiana szachtów studziennych - wymiana pomp głębinowych wraz z osprzętem - wymiana orurowania w zbiornikach wyrównawczych - przebudowa kanalizacji wód spustowych - przebudowa kanalizacji wód popłucznych wraz z odstojnikiem wód popłucznych - przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym - przebudowa zewnętrznej kanalizacji z chlorowni wraz ze studzienką neutralizacyjną - przebudowa zasilenia sieci wodociągowej 3) Branża technologiczna - wymiana i dobór urządzeń uzdatniania wody - zmiana układu ciśnieniowego ze zbiorników hydroforowych na zestaw hydroforowy - kompletna wymiana orurowania wewnętrznego stacji na orurowanie ze stali nierdzewnej - wymiana urządzeń do chlorowania wody 4) Branża elektryczna - wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablica rozdzielczą - wykonanie automatycznego sterowania ciągiem technologicznym uzdatniania wody i dostawą wody do sieci wodociągowej. - wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - wymiana instalacji siłowej 400V - ogrzewanie budynku - grzejniki elektryczne - montaż sond hydrostatycznych w komorach zbiorników retencyjnych i studniach głębinowych wraz z doprowadzeniem sygnałów sond do budynku SUW - montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego (Wykonawca lub podwykonawca bierze odpowiedzialności za prawidłowe zaprojektowanie i zabudowanie źródła zasilania awaryjnego, w tym za prawidłowe działanie układu zabezpieczeń przeciwporażeniowych zabudowanych w obiekcie. Ponadto informujemy, iż uprawniony instalator musi stosować rozwiązania techniczne, które zabezpieczą sieć energetyczną przed podaniem napięcia z agregatu. Wykonawca lub Podwykonawca na własny koszt zgłasza fakt zainstalowania agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego odpowiedniej instytucji). 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określają: 1) Projekt budowlany: a) część budowlana - Załącznik Nr 7 do SIWZ; b) część elektryczna – Załącznik Nr 8 do SIWZ; c) część technologiczno-sanitarna - Załącznik Nr 9 do SIWZ; d) uzbrojenie terenu – Załącznik Nr 10 do SIWZ 5) Przedmiary robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ 6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik Nr 12 do SIWZ.

 

II.5) Główny kod CPV: 45252126-7

Dodatkowe kody CPV:45231300-8, 45314300-4, 45311200-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2017

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Informacje dodatkowe -

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody, każda o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN brutto.(słownie: milion złotych). Wykaz robót - Załącznik Nr 4 do SIWZ. b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu o podobnej kubaturze; c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie robót sanitarnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektów stacji uzdatniania wody; d) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie robót elektrycznych, która będzie pełnić funkcję kierownika w zakresie swojej specjalności, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na wykonaniu robót budowlanych w obiekcie stacji uzdatniania wody; Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią „ww.” uprawnień budowlanych. Przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1250 ze zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy: Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu         Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu   Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności                Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne                Oryginał podpisany przez Wykonawcę Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy        Oryginał podpisany przez Wykonawcę Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.     Oryginał podpisany przez Wykonawcę Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Oryginał podpisany przez Wykonawcę Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem prze Wykonawcę

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według Załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykaz robót: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody, każda o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN brutto.(słownie: milion złotych). Wykaz robót - Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykaz osób: b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu o podobnej kubaturze; c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie robót sanitarnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektów stacji uzdatniania wody; d) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie robót elektrycznych, która będzie pełnić funkcję kierownika w zakresie swojej specjalności, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na wykonaniu robót budowlanych w obiekcie stacji uzdatniania wody; Załącznik Nr 5 do SIWZ Dokument, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wszystkie wymagane załączniki do SIWZ oraz a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; b) zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy; d) potwierdzenie wniesienia wadium; e) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

Cena     60

Okres gwarancja             40

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 1) zmiany w zakresie wynagrodzenia jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych z zachowaniem postanowień art.144 ustawy Pzp.; 2) zmiany w zakresie podwykonawstwa: a) jeżeli zmiana podwykonawcy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w przypadku zmiany podwykonawcy, nowy podwykonawca musi spełniać wymagania określone w SIWZ; 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jeżeli: a) wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych lub robót zamiennych skutkująca koniecznością wydłużenia terminu; b) jeżeli zaistnieją przeszkody niezależne od wykonawcy uniemożliwiające terminową realizację zamówienia; c) wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie robót; d) z powodu siły wyższej; e) zaistnieje nieprzewidzialny brak możliwości pozyskania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji umowy. Wykonawca wówczas jest zobowiązany do udokumentowania zaistniałej sytuacji; f)wystąpiły wady w dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływa na termin wykonania robót; g) zmiany będące następstwem działania organów administracji; h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego, który powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu; 4) zmiany w zakresie technologii: a) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, które na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nie były możliwe do przewidzenia; b) wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nie były możliwe do przewidzenia; c) jeżeli zmiany są konieczne z powodu wad w dokumentacji projektowej; d) jeżeli zaistnieją nieprzewidziane przeszkody niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające kontynuowanie robót zgodnie z projektem budowlanym; 5) możliwość dokonania zmiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, w przypadku: a) choroby, śmierci lub innych zdarzeń losowych; b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy; W przypadku zmiany osób, nowe osoby powołane do pełnienia wyznaczonych obowiązków muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 4. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy(np. zmiana rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktu między stronami.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 14/03/2017, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

 Zwiększ rozmiar czcionki  Ustaw domyślny rozmiar czcionki  Zmniejsz rozmiar czcionki

 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x