1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2017-05-26

ZARZĄDZENIE Nr 199/17 WÓJTA GMINY STERDYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

                                                                 ZARZĄDZENIE Nr 199/17

   WÓJTA GMINY STERDYŃ

z dnia 26 maja 2017 r.

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na zorganizowanie w roku 2017 wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin: wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.

 

      Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/44/15 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sterdyń                              z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2017 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

      Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu w następującym składzie:

 

 1. Kazimierz Pawluczk – Przewodniczący Komisji
 2. Elżbieta Kruza  – Członek Komisji
 3. Milena Kamińska – Członek Komijsji
 4. Teresa Tenderenda – Członek Komisji
 5. Mariola Brzezik – Członek Komisji
 6. Sławomir Skomorucha – Członek Komisji
 7. Anna Szalach – Członek Komisji


§ 2. 

 

      Zatwierdza się Regulamin Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

 § 4.

 

      Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Sterdyń

 

                                                                                                    Grażyna Sikorska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Załącznik

    do Zarządzenia Nr 199/17

  Wójta Gminy Sterdyń

  z dnia 26 maja 2017 r.

 

 

 

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

 

§ 1.

 

Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” działa na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Sterdyń w sprawie komisji konkursowej jako organ opiniujący. Głównym zadaniem komisji jest przedłożenie propozycji wyboru oferenta i wysokości środków finansowych wspierających zlecane zadanie.

 

§ 2.

 

 1. Komisja zajmuje stanowisko w formie opinii i przedkłada Wójtowi Gminy Sterdyń.
 2. Opinie Komisji służą do wypracowania stanowiska Wójta Gminy Sterdyń oraz stanowią wymagany element procedury, wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 3.

 

 1. Terminy, miejsce i porządek posiedzeń Komisji ustala przewodniczący Komisji po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu z Wójtem Gminy Sterdyń.
 2.  Posiedzenie Komisji otwiera i prowadzi przewodniczący Komisji.

 

§ 4.

 

 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
 2. Komisja wyraża swoją opinię większością głosów obecnych na posiedzeniu członków,  a w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 3. Podstawą do sformułowania opinii, o której mowa w pkt. 2 są przyjęte kryteria zawarte w ogłoszeniu o składanie ofert, a także wnioski członków Komisji, zgłaszane do protokołu posiedzenia Komisji.

 

 

 

 

                                                           Wójt Gminy Sterdyń

 

                                                            Grażyna Sikorska

 

 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x